Author Topic: Bitka za Odzak 1945  (Read 19196 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline Hajdarovic

 • Urednik/Admin
 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 908
 • Karma: +14/-10
 • Gender: Male
  • Hrvatski povijesni portal
Re: Bitka za Odzak 1945
« Reply #15 on: November 14, 2010, 22:28:02 »
Audaces fortuna iuvat!

Offline Hajdarovic

 • Urednik/Admin
 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 908
 • Karma: +14/-10
 • Gender: Male
  • Hrvatski povijesni portal
Re: Bitka za Odzak 1945
« Reply #16 on: November 14, 2010, 22:28:18 »
Audaces fortuna iuvat!

Offline Hajdarovic

 • Urednik/Admin
 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 908
 • Karma: +14/-10
 • Gender: Male
  • Hrvatski povijesni portal
Re: Bitka za Odzak 1945
« Reply #17 on: November 14, 2010, 22:28:42 »
Quote
Nastupanje 2 armije
Oslobođenje Bos. Broda i izbijanje u dolinu Une
(Skica 60 i 61)
U duhu naređenja Generalštaba JA da se što pre izbije u rejon Broda, Štab armije je 18 aprila, odmah po oslobođenju Doboja, uputio: 23 diviziju pravcem s. Kotorsko—s. Plehan—s.Šušnjar—s. Polje; 45 diviziju pravcem s. V. Bukovica—V.Prnjavor—s. Lupljanica, a 27 diviziju u rejon Gračanica,
Modrica,Doboj. Dvadeset peta divizija je zadržana u rejonu Modrice,a 28 divizija u rejonu Doboja.
U toku ovog dana, 23 divizija je proterala slabije neprijateljske delove sa Počivaljke (trig. 295) i u daljem gonjenju naišla na slabiji otpor na liniji s. Kat. Božinci, s. Plehan, s. Šušnjari (k. 259), r. Bišnja. U kratkoj borbi ona je slomila neprijateljski otpor i do mraka izbila u neposrednu blizinu Dervente,na liniju s. Žirovina, k. 180, k. 216, trig. 228, s. Kukavice.
Četrdeset peta divizija, bez dodira sa neprijateljem, izbila je do mraka na liniju Piskovica (trig. 279), s. Vrhovi, s. Brđani,s. Sredeljani, a 27 divizija se prebacila na određeni joj rejon i pristupila čišćenju terena od zaostalih ustaško-četničkih delova.
Sutradan, 19 aprila, rano izjutra, 23 divizija je napala neprijatelja u Derventi, razbila ga i prinudila da se povuče u pravcu s. B. Dubočac. Divizija je po oslobođenju Dervente produžila nastupanje ka Brodu, a 45 divizija je preduzela gonjenje neprijatelja ka s. B. Dubočac. Dvadeset peta divizija se noću 18/19 i 19 aprila, u rejonu Modrice, prebacila na levu obalu Bosne, a 28 divizija se nalazila u pokretu od Doboja ka Derventi.
Dvadesetog aprila po podne 23 divizija je izbila u bliži rejon B. Broda (skica 60) i odmah napala delove nemačke 964 tvrđavske brigade, koji su ga branili. Posle kraće ali žestoke borbe, Divizija je oko 16 časova delom uništila, a delom zarobila neprijateljsku posadu i oslodila grad. Pri ovome su
zaplenjene veće količine oružja, municije i drugog ratnog materijala. Istovremeno se u rejonu Varoškog Polja deo snaga 23 divizije prebacio na levu obalu Save, u cilju hvatanja veze sa delovima 1 armije. U međuvremenu je 45 divizija razbila jednu slabiju nemačko-ustašku grupu na položaju Mar kovac (trig. 297), oslobodila s. B. Dubočac, a zatim se jednim delom snaga u rejonu s. Zbijeg i s. Dubočac prebacila na levu obalu Save. Prebačeni delovi su naišli na jači otpor neprijatelja u
s. Dubočac i odmah ga napali, ali su se pod pritiskom nadmoćnijeg neprijatelja, po padu mraka, morali povući na desnu obalu Save, u sastav svoje divizije.
Produživši nastupanje desnom obalom Save ka ušću Vrbasa, glavnina 45 divizije je do mraka izbila u rejon s. B. Kobaš, pa je noću 20/21 aprila zauzela ovo selo i produžila nastupanje ka ušću Vrbasa. Dvadeset peta divizija, u pokretu ka Odžaku i s. G. Klakar, naišla je u Odžaku na jednu jaču ustaško-domobransku grupu, napala je i delom zarobila, a delom proterala. U nastupanju ka s. Vlaška Mala
naišla je na jači neprijateljski otpor u s. Potočani, ali je u toku noći uspela da izbije na južnu ivicu s. Prnjavor i s. Potočani,gde je bila zadržana jakom neprijateljskom vatrom.
U međuvremenu je jedna njena brigada izbila na liniju s. G. Klakar, s. Vinska, a sa prednjim delovima na desnu obalu Save. Dvadeset osma divizija, po pristizanju u rejon Dervente, upućena je, po naređenju Štaba armije, na pl. Motajicu, sa zadatkom da je očisti od četnika, a potom da produži pokret ka B. Gradiški.
Noću 20/21 aprila, u rejonu s. Sijekovac i s. Struga, 23divizija je na levu obalu Save prebacila jednu ojačanu brgadu, koja se povezala sa delovima 1 armije i 21 aprila izjutra ušla u jugoistočni i jugozapadni deo Broda. U nastupanju pravcem B. Kubaš—Vlaknica—s. Srpac jedinice 45 divizije su
ovog dana do mraka izbile na desnu obalu Vrbasa, u rejonu s. B. Svinjar, dok su jedinice 25 divizije, na položaju od prethodnog dana, nastavile napade na ustaško-domobranske snage na liniji Kadar (trig. 205), s. Svilaj, s. Vlaška Mala, s. Potočani.
Neprijatelj je pružao vrlo jak otpor i borbe su se produžile sve do 24 časa 22 aprila, kada je Divizija uspela da razbije ovu neprijateljsku grupu i izbije na liniju s. Duge Njive, duž kanala do Save. Neprijatelj je naročito uporno branio s. Kadar i Srnicu (k. 171).
Dvadeset drugog aprila, po naređenju Generalštaba JA, u sastav 2 armije ponovo su ušli 2 i 5 korpus (3, 29, 37, 4, 10, 39 i 53 divizija). Ovog dana i noću 22/23 aprila 28 i 45 divizija prešle su r. Vrbas na otseku između ušća Vrbasa u Savu i s. Brezovljani, nastavile nastupanje i istog dana pred mrak izbile
u bliži rejon B. Gradiške (skica 64).
Bosansku Gradišku je branila jedna ustaško-demobranska divizija, podržavana vatrom jednog nemačkog artiljeriskog diviziona sa leve obale Save. Napad na B. Gradišku su 23 aprila
u 20.30 časova izvršili po jedna brigada 45-te i 28-me i delovi 39 divizije. Brigada 45 divizije je izvršila napad sa polaznog položaja s. Mačkovac, s. Brestovčina, a brigada 28 divizije sa polaznog položaja Urija, s. Obradovac, Liman, k. 91, dok su delovi 39 divizije sadejstvovali napadu zapadno od druma B.Gradiška—Banjaluka. Neprijatelj je pružio žilav otpor, te su borbe trajale ćelu noć. Dvadeset četvrtog aprila, oko 3 časa, brigade su prodrle u grad i u uličnim borbama uspele da ga do 6.30 časova očiste od neprijatelja, koji se povukao na levu obalu u St. Gradišku i G. Varoš. Goneći neprijatelja, brigade su oko 17 časova izbile do južne ivice s. N. Varoš.
U međuvremenu, neprijatelj je napustio Banjaluku (22 aprila), te su jedinice 53 divizije zauzele sva neprijateljska uporišta i očistile prostoriju između Banjaluke i B. Gradiške.
Dvadeset četvrtog aprila Generalštab JA je naredio 2 armiji da energično nadire pravcem Karlovac—Novo Mesto, da po ovlađivanju Banjalukom, B. Novim i B. Krupom hitno uputi 3, 4 i 10 diviziju na sektor Ogulina, a sa 39, 38 i 45 divizijom ovlada uporištima u donjem toku Une i preko Petrinje
izbije u Turopolje, u pozadinu neprijateljske grupacije kod Karlovca. Dvadeset treću i 25 diviziju Štab armije imao je da upotrebi na opštem pravcu nastupanja prema Karlovcu. Za operacije u rejonu Karlovca stavljen je pod komandu 2 armije 4 korpus.
U vremenu prijema ove direktive 2 armija se nalazila u sledećem rasporedu: 45 divizija sa glavninom snaga u rejonu B. Gradiška, St. Gradiška; 28 divizija u rejonu B. Gradiška, s. N. Topola; 39 divizija u širem rejonu s. Vojskovo, između pl. Prosare i pl. Kozare; 3 divizija u pokretu od Bihaća ka Ogulinu; 4 i 10 divizija u rejonu Sanskog Mosta;
23 divizija u pokretu čelom u rejonu s. Klašnice, u dolini Vrbasa, i 25 divizija u rejonu B. Brod,
Derventa, Odžak.
Po prijemu direktive Generalštaba JA, Štab armije je formirao:
Unsku grupu divizija (23, 28, 39 i 45 divizija), sa zadatkom da ovlada neprijateljskim uporištima u donjem toku Une i izbije u Turopolje, a zatim da preseče komunikacije Karlovac—Zagreb i napadne Karlovac sa severozapada; i Karlovačku grupu divizija (3, 4 i 10 divizija), sa zadatkom da se, u sadejstvu sa 4 korpusom (8 i 34 divizija), prebaci na prostor s. Tounj, Ogulin, s. Vrbovsko i napadne Karlovac, uništi neprijateljske snage u njegovom području i oslobodi grad.

citat i prethoden mape su iz: "zavrsne operacije za oslobodjenje jugoslavije 1944-1945" izdanje vojno istorijskog institua JNA iz 1957 godine, pisane od grupe autora, pisan kao vojno-strucni rad
vidljivo je da su borbe u okolini odzaka bile zestoke u periodu 20-22 aprila 1945 godine, ali da su bile i zavrsene. iz teksta je vidljivo da je 27 udarna divizija vec pocela sa ciscenjem razbijenih /ne zarobljenih neprijateljskih formacija i da je 28 slavonska to obavljala na motajici. znaci, nije bilo ostavljanja dzepova u pozadini
Audaces fortuna iuvat!

Offline Hajdarovic

 • Urednik/Admin
 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 908
 • Karma: +14/-10
 • Gender: Male
  • Hrvatski povijesni portal
Re: Bitka za Odzak 1945
« Reply #18 on: November 14, 2010, 22:28:59 »
Hvala na kartama i citatu! Ne bi ipak bilo neobično da "službeni" prikaz operacija jednostavno preskoči otpor koji je potrajao tako dugo. 25. divizija je prošla tim krajem oko 20. travnja, međutim, imamo kasniji izvještaj o borbama 27. divizije. Treba vidjeti te knjige od Đonlagića!

U prikazu Stjepana Marčetića ima očitih rupa, govori se o bitkama u travnju, gdje citira Đonlagića, pa onda najednom skače kako se "blizio rođendan maršala Tita", a tu je autoritet Mato Marčinko.  :( Tu je i svjedočenje Marka Marića, koji je napisao knjigu "Bosanskoposavski Bleiburg", a u to doba imao je 17 godina, koji naravno priča kako su bili nečuveno hrabri, te čak žali sirote partizane koji uludo ginu. Tu je i jedan tekst Brune Bušića, tiskan u Londonu 1967..

Po njima - ustaše ne samo da su zadržali svoje položaje, nego su i prešli u protunapad i zauzeli grad Odžak, (28-29. travnja 25. divizija odlazi dalje na zapad, njeno mjesto zauzima 27.) - i onda ga držali još punih mjesec dana, kao i cijeli kraj sa selima Prud, Vlaška mala i drugima. Hm... Vrijedi proučiti podrobnije.

Marko Marić navodi da su zrakoplovi napali 5-6. svibnja, ali, navodno, nisu imali neki učinak, iako su bombardiranje i mitraljiranje trajali čak 11 dana. To se ne slaže s podacima koje daju drugi: bombardiranje je bilo 23-24. svibnja, bunkeri su razoreni i nakon toga partizani u jurišu zauzimaju sve položaje branitelja. Neki su se izvukli iz obruča, ali su ubrzo razbijeni, neke male grupe se kriju još neko vrijeme.

Izgleda mi da su bile dvije bitke, a legenda je sve to spojila, uz guslanje: "nevjerojatno koliku su silu partizani angažirali..." (Marčetić, str. 19) a nasuprot njima je stajala  "odlučnost, uporost i vjera u Boga i obranu svoga" (str. 20), a sve "domaći ljudi, dobri ratari, a bio je i poneki zanatlija i nadničar. Bili su to sve pošteni ljudi, dobri vjernici, ponosni hrvatski sinovi. Bili su to ljudi veseljaci, uvijek spremni za pjesmu i kolo, a često se i zapjevalo." (citira Marka Babića)

Da li su u tim posljednjim borbama stvarno sudjelovali domaći ljudi, dok su u travnju bile razne jedinice koje spominje Z. Dujak u navedenom feljtonu i knjizi, koje su bile razbijene, a domaći ljudi se tada bili pritajili?
Audaces fortuna iuvat!

Offline Hajdarovic

 • Urednik/Admin
 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 908
 • Karma: +14/-10
 • Gender: Male
  • Hrvatski povijesni portal
Re: Bitka za Odzak 1945
« Reply #19 on: November 14, 2010, 22:29:18 »
ako govorimo o knjizi ahmeta djonlagica, iz 1983 godine, pod naslovom "27 istocno bosanska divizija), on ne spominje borbe te divizije u okolini odzaka u periodu nakon 15 svibnja 1945 godine

na vucjaku  (bosanski brod, derventa ) oko 15 travnja,su ustase zarobile 1200 cetnika, i bilo je pregovora o njihovom pustanju u zagrebu izmedju generala damjanovica i pavelica u periodu 20-21 travnja, upravo kada je bila ova bitka kod odzaka.

u periodu 12 i 13 svibnja 1945 godine je zavrsna bitka izmedju cetnika i JA , na zelengori, gdje je grupisanje snaga i stvaranje tampon zone  u području oko reke Bosne-Kalinovika-Motajnice i Travnika vec pocelo 27 travnja.. Namera je bila da se u tom području sabiju i potpuno unište preostale četničke snage i onemoguće da se domognu Srbije

ima suvise partizanskih jedinica , odnosno JA trupa, da bi se odzak mogao braniti cak i od tolike grupe motiviranih ustas duze vreme, koji nemaju nikakvu liniju snabdjevanja
Audaces fortuna iuvat!

Offline Hajdarovic

 • Urednik/Admin
 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 908
 • Karma: +14/-10
 • Gender: Male
  • Hrvatski povijesni portal
Re: Bitka za Odzak 1945
« Reply #20 on: November 14, 2010, 22:29:39 »
za operacije "ciscenja" zaostalih neprijateljskih formacija poslije 15 svibnja 1945, je  bio zaduzen KNOJ , a ne JA.  likvidaciju cetnika na zelengori 12 i 13 svibnja 1945, su radile jedinice KNOJ-a
Audaces fortuna iuvat!

Offline Hajdarovic

 • Urednik/Admin
 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 908
 • Karma: +14/-10
 • Gender: Male
  • Hrvatski povijesni portal
Re: Bitka za Odzak 1945
« Reply #21 on: November 14, 2010, 22:29:58 »
Čitao sam u ova dva mjeseca nešto od literature, koju sam ranije bio naveo, ali  nisam imao vremena, da to sredim u neki produktivni zapis na forumu. S vremenom, nadam se, moči ću napraviti pregledi rad za sajt.

Nego, dobio sam danas vrlo zanimljiv komentar na mojem blogu, nažalost od neregistriranog korisnika, pa je još program "odsjekao" dio, jer je poruka bila predugačka. Ostavio sam mu poruku, nadam se, da će se javiti.

21.10.2009 19:29:24 | Neregistrirani korisnik [Amor veritas]

Smatram da što se tiče teme Odžaka niste u potpunosti neke stvari shvatili... Prvo u Odžaku uopće ne postoji organizirana Ustaška postrojba, sve su to do samog kraja rata bili seoske straže i bolje naoružani oružnici, da bi se u vrhuncu samog rata (početak 45.) počeli dobrovoljci sa raznih frontova vraćati kući u obranu domova.Među tim dobrovoljcima ima i pripadnika njemačke vojske, ustaša, a čak (navodim primjer iz svoje obitelji, pripadnika partizana koji su došavši doma prešli milom ili silom u hrv.vojsku radi obrane doma). Postojala je Novačka satnija od možda par stotina momaka. Proglašavati kako se često događa Odžački kraj ustaškim je najobičnija glupost. Pitao sam svog pradjeda kojemu je 88.god. dali je znao nešto o ustaškoj ideologiji, pozdravu za dom spremni itd. on mi se samo n


Ja sam na brzinu odgovorio da mi se zaista čini da tu ima sanimljivih situacija, koje se ne uklapaju u bilo koju ideologiju, npr. spominje se, do sad nisam vidio u literaturi potpunije razjašnjenje,k da su lokalne postrojbe pod zapovjedništvom Petra Rajkovačića sve do kraja 1944. nosile na kapi znak "V", a ne "U", nisu izgleda bili pod zapovjedništvom Zagreba, nego su bili dobro organizirana lokalna milicija. Tu onda može na terenu svašta biti, krvavih pokolja ali i neke vrste pakta sa lokalnim Srbima, organiziranih u četnike kao sličnu miliciju. Česteo se spominju u literaturi žalbe na muslimane koji su postepeno izdali Hrvate i prešli partizanima, itd..

Dakako, do 1990. bila je jedostavna crno-bijela shema: s jedne strane besprjekorni borci za slobode bez mane i mrlje, s druge sami krvavi fanatici i koljači - a u nizu uglavnom propagandnih tekstova u posljednja dva desetljeća, isto to samo s obrnutim ulogama. Pa imamo naslov "Berlin pao, Odžak nije", pa "U Odžaku se branila hrvatska država" (s granicama na Drini), itd.. Izgleda da tu ima za historijsko istraživanje, suzdržavajući se od apriornih vrednovanja tko je dobar a tko zao,  zanimljivih "sivih zona".
Audaces fortuna iuvat!

Offline Hajdarovic

 • Urednik/Admin
 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 908
 • Karma: +14/-10
 • Gender: Male
  • Hrvatski povijesni portal
Re: Bitka za Odzak 1945
« Reply #22 on: November 14, 2010, 22:30:17 »
Ispričavam se ali nije mi sve stalo u komentaru kod zorana... inače sam napisao malo poduže. E ajmo tamo di je prekinuta poruka početi... Ah da kada sam pradjeda pitao u vezi ideologije i ustaštva samo se nasmijao i rekao da bi ginuo i pod fenjerom da mu samo obitelj ne diraju i da su tako mislili gotovo svi iz njegovog kraja. To su bili neuki ljudi većina seljaci teško da bi se mogli na onom području intezivnije baiti nekakvim rasnim zakonima ili neznam kakvim glupostima koji su pod pritiskom nacista doneseni u ndh.

Marčinko hmm to je kao i onaj iz našega kraja Zoran Dujak :) pitaju pet ljudi, uzmu dvi knjige i misle da su riješili temu, ali nije tako. Za znak viktorija pradjed se ne sjeća, zna samo da su pola njih imali u početku uniforme a pola su bili u civilu, oznake su bile razne, kao i uniforme,
bilo je njemackih, ustaskih, domobranskih ovisno odakle se tko vraćao ili bježao kući.

Moj djed je nosio tipičnu domobransku oznaku na kapi. A nije uopće bio regrutirani vojnik, čak je bio i prestar jer je 45. imao 23 godine. A vojni rok se služio naravno ranije.

Postojao je dvostruki lanac zapovijedanja, tj Ivan Čalušić rođak mog pradjeda bio je najpoštovaniji čovjek, školovan i mislim čak da je imao čin u kraljevoj vojsci, a Petar je bio nesposoban, i općenito dida bi rekao kokošar. On bi bio takav i da nije bilo rata. Petar je imao i brata mislim Ivo koji je imao istu narav. Oni su možda osnovali nešto što su komunisti prozvali kasnije ustašama, ali to su bili većinom momci koji su se prozvali Baje. Strastveni borci za ustaštvo hmm mislim da se Rajkovačić kao i svi borio za spašavanje golih života.

Za njegove neke ekscese sam čuo iz pradidovih priča, ali to su većinom bile s povodom tj odmazde (al zločin je opet zločin).

Ivan Čalušić je pošteđivao i humano se odnosio prema partizanima, ima par svjedočanstava mislim u knjizi o tome.

A Marčinko ima pravo kad kaže da se u Odžaku branila granica Hrvatske na Drini, jer tada je i bila granica na Drini, ja bi rekao povijesna ali vi se nemorate složiti sa mnom.

Ja nisam povjesničar nego se bavim drugom humanističkom i filozofsko teološkom granom, ali ovo i mene sve zanima, pogotovo jer vučem duboke korijene iz tog kraja.

Što se tiče partizanskih žrtava ne bih rekao da ih je poginulo kako bi većina Odžačana volila 20-30 tisuća, mislim da je realno da se taj broj kreće između 5 do 8 tisuća. Na Kadru brdu pokraj Odžaka jedan cijeli bataljun su Odžački bojovnici dočekali i sjurili u Savu, mislim da je to bila neka Vojvođanska proleterska... dida mi kaže da se rijetko koji spasio jedino plivanjem prema suprotnoj Slavonskoj obali.

Za četnike se smatralo da su odmetnici... ovi domaći nisu prestavljali neku opasnost, ali kada su se jednom u napadu na moje selo Potočani udružili s Muslimanima razbijeni su. Tu je ubijen i njihov zapovjednik. Imao je dugu kosu, skroz do remena, koju je i unutra stavljao. Jedan bojovnik mu je nakon bitke već mrtvom odsjekao glavu i stavio je na kočiju ili automobil...

Muslimani su danas u Odžaku negdje 5000, prije rata ih je bilo 6200. Tako da ih je možda 45. bilo oko rekao bih 4000. Uglavnom nakon te bitke i njihovog savezništva s četnicima, branitelji im nisu vjerovali i svi su skoro napustili grad. To nam se kasnije osvetilo jer je 16. muslimanska
najviše prednjačila poslije rata u zločinima.

Broj ubijenih nemogu reći jeli oko 10 000, možda ako se uzme u obzir broj izbjeglica iz okolnih hrv. mjesta, modriča, derventa, šamac, gradačac, brčko, orašje, usora itd. Ali navest ću dva najveća primjera zločina Burić štalu oko 800 zapaljenih ranjenika, i selo Pećnik u kojem poslije rata nije bilo muškarca starijeg od 16 god. A u selu je bilo 300 udovica.

I nikako se neslažem sa izjavama da se barata o brojci oko 10 000 ustaša u Odžaku, da ih je toliko bilo izdržali bi do kubanske krize  ;D
Žao mi je ako sam možda previše podataka nabacao, znam još toga još i nije samo iz priča sa jedne strane, i iz par knjiga, već sam kao srednjoškolac naveliko istraživao svoj kraj po tom pitanju i prikupljao svjedočanstva i materijale. ;)

Bit će mi drago ako mi odgovorite sa vašim sugestijama i pitanjima.

Hvala

Audaces fortuna iuvat!

Offline Hajdarovic

 • Urednik/Admin
 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 908
 • Karma: +14/-10
 • Gender: Male
  • Hrvatski povijesni portal
Re: Bitka za Odzak 1945
« Reply #23 on: November 14, 2010, 22:30:37 »
Na sreću, stavljena je na svemrežje i jedna prilično objektivno pisana studija, koja naravno upravo zbog toga nije naročito popularna:
Stjepan Marčetić: Odžačka Posavina - travanj, svibanj 1945. (Rat poslije rata) (To je na posavina.info)

To je "pregledni rad", pisan 2008, na osnovu dostupne literature. Marčetić zaključuje:
Quote
možemo (se) nadati da će se (...) pojaviti ljudi, istraživači, povjesničari, koji će znanstvenom metodom rada doći do brojnih za nas još nepoznatih činjenica i događaja.
Iako kaže da treba "govoriti objektivno i bez upliva emocija" (ja bih dodao, i ideologija), ni on tome posve ne izmiče.


Zorane, to je tebi objektivan rad???  ::)

Da se kulturno izrazim: ala ga sere.  :P

Na osnovi literature koju posjedujem započeo sam članak na svom sajtu (mrežnom čvorištu ili koji se sad već naziv aktualan), na engleskom naravno, ne da mi se trošiti vrijeme na domaću publiku.
http://www.vojska.net/eng/world-war-2/operation/vlaska-mala-1945/

Po Marčetić to je bila tabu tema u Jugi!? Ja sam do sada iskopao 5 knjiga koje pokrivaju tu temu, vjerovatno ih ima još, samo do većine svojih ne mogu ni doć jer bi me zatrpale ako bi išao izvlačiti one na dnu. Ukratko ne samo da se pisalo, manje više objektivno poput Đonlagića ili Milosavljevića već se i "hvalislalo o likvidaciji 11 iljada najokorijelih ustaških koljača koji su se borili do poslednjeg" i o osvajanju "ustaškog alkazara"!!? (ovo zadnje sam se dobro namučio dok nisam skužio na što ciljaju :-[ )

Zanimljivo da većina partizanskih izvora brojku branitelja ipak gura prema dolje ispod 4000 umjesto na više kako je to običaj iako u biti nemaju pojma o snazi neprijatelja, jedan od glavnih razloga tolikih neuspjelih napada. U Đonlagićevoj knjizi navodi da je 16. brigada dobila informaciju da je samo 400 ustaša pa se očekivalo da će jedna brigada biti dovoljna. 25. srpska divizija je vršila čišćenje terena i samo jedna njezina brigada je išla u smjeru Vlaške Male i uspjela je u prvih par dana skupiti 2178 zarobljenika, uglavnom domobrana i četnika, pa nije ni očekivala ozbiljan otpor.

Marčetić navodi (tj. izvrće tekst iz Đonlagićeve knjige) da su partizani u napadu upotrijebili goleme snage 25. i 18. diviziju, dijelove 16. srpske, 16. muslimansku i 19. srpsku brigadu... laiku ovo zvuči impresivno, ali tko je malo istražio NOVJ skužit će da je ovo hrpa gluposti, 18. divizija je slovenska i nikad Posavine vidjela nije, 16. i 19. srpska brigada su dio 25. divizije, kao i 18. srpska brigada koja je Marčetiću nekako postala 18. divizija znači u napadu su bili dijelovi samo jedne divizije i 16. muslimanska brigada koja se uključila naknadno i to na vlastitu inicijativu nakon što je obavila prethodne zadatke.

U opisu ustaškog protunapada Marčetić prešućuje da je 25. srpska divizija povučena i poslana na zapad u sklopu Unske operativne grupe radi napredovanja prema Zagrebu i Karlovcu, na bojištu je ostavljena samo 16. muslimanska brigada koja je već pretpjela znatne gubitke pa nije ni pokušala braniti Odžak već se povukla na mostobran kod Modriče da čeka ostatak 27. divizije. Izgubljeni topovi su pripadali 18. srpskoj brigadi koja ih je izgubila par dana ranije kada su isti dovučeni na močvarno zemljište s ciljem gađanja bunkera iz neposredne blizine i više ih se nije moglo izvući.

Marčetić se ponovno glupira što li znači 630 izbačenih iz stroja iako u Đonlagićevoj knjizi uredno piše broj poginulih i ranjenih u brigadama 27. divizije, ali ta brojka mu je očito premala. Visoki broj poginulih koji puno ne zabrinjava partizanske zapovjednike se može objasniti i jednim podatkom iz knjige o 18. srpskoj brigadi, a ta je da je stotinjak zarobljenih četnika odmah stupio u redove brigade i ubačen je u borbu, slične navode mogu se naći i za puno drugih brigada zadnjih tjedana rata više nije bilo nikakvih popuna brigada jer je sve bilo iscrpljeno (jedan bataljun 4. splitske brigade zadnjih mjeseci je imao zadatak dovoditi Šiptare s Kosova za popunu 8. korpusa) pa se primalo domobrane, razne milicije i četnike, iako je odavno istekla amenstija od Tita, iste se naravno odmah slalo u frontalne napade kako bi se "iskupili" najčešće svojim životima. Jedna od stvarno skrivenih tajni su Disciplinski (kažnjenički) bataljuni JA sastavljeni od prebjega koje se zadnih mjeseci slalo u besmislene napade dok svi ne izginu, tako je npr. nadrapalo puno Slovenaca koji su bili unovačeni u Njemačku vojsku, zarobljeni od strane Saveznika pa su se naivno javili da se bore u Jugi i završili jurišajući bez podrške na švabske bunkere oko Rijeke.
http://www.vojska.net/hrv/zivotopis/r/rant/janko/

Marčetić zatim se pita kolika je brojčana snaga partizana iako Đonlagić lijepo piše da 27. divizija se vrtila na oko 3000 boraca, a zadnjih mjeseci se popunjavala prebjezima iz domobranstva, milicije, zelenokadrovcima, četnicima, 13. SS divizije te ljudstvom iz Srbije i Albancima s Kosova - znači kupus na desetu ;D - za 53. stanje je vjerovatno još gore, obje divizije, podređene 3. korpusu, ostale su u Bosni sa zadatkom čišćenja terena i eliminacije četničke grupacije Draže Mihailovića dok je glavnina vojske upućena na zapad, a manji dio je prebačen na granicu s Grčkom. Čišćenje terena će se nastaviti još godinama, ako je netko čitao Špegeljevu biografiju znat će da je dotični još mjesecima naganjao bradonje po istočnoj Bosni, a zadnji su likvidirani početkom 50-tih.

Marčetić zatim citira Marčinka «Od engleskih ''karavela'' što god to bilo??? Ja sam našao samo ovo:
http://en.wikipedia.org/wiki/Sud_Aviation_Caravelle

Ukratko Marčetić je iskasapio Đonlagićevu knjigu o 27. diviziji (ne kužim di koristi Proletere) kako bi potvrdio svoje navode i izmislio nepostojeće činjenice valjda u nadi da nitko drugi neće moći provjeriti ili je u pitanju još jedan u nizu političkih pamfleta s obzirom da se dotični bacio u politiku na listi HDZ 1990.
http://www.hdz1990-bd.org/smarcetic.html

Šeta jer bez ovih gluposti i sa malo dodatnog istraživanja moglo se složiti vrlo kvalitetan materijal.


Što se same bitke tiče očito da je u pitanju bila borba brojčano sličnih protivnika zbog čega se cijela stvar toliko i razvukla (istovremeno se uništavala četnička grupacija oko Draže Mihailovića koja je bila puno važniji zadatak) sve dok se branitelje nije dovoljno iscrpilio i slomilo u čemu je zrakoplovstvo imalo značajnu ulogu.
Audaces fortuna iuvat!

Offline Hajdarovic

 • Urednik/Admin
 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 908
 • Karma: +14/-10
 • Gender: Male
  • Hrvatski povijesni portal
Re: Bitka za Odzak 1945
« Reply #24 on: November 14, 2010, 22:32:01 »
Zorane, to je tebi objektivan rad???  ::)

Da se kulturno izrazim: ala ga sere.  :P
Hvala na prilogu! Drago da si se javio. Znam da se na tebe može osloniti kad je riječ o detaljima vojske i bitaka!  ;)

Ja sam se zainteresirao za tu temu preko neke novije hagiografske literature koja mi je došla u ruke, pa je ovaj rad izgledao korektan.  Ne kažem, da bih za njega stavio ruku u vatru.  ;D

Za "web site" ja koristim izraz "mrežno središte". Neki recimo koriste hibrid "web središte".
Audaces fortuna iuvat!

Offline Hajdarovic

 • Urednik/Admin
 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 908
 • Karma: +14/-10
 • Gender: Male
  • Hrvatski povijesni portal
Re: Bitka za Odzak 1945
« Reply #25 on: November 14, 2010, 22:33:20 »
Zamolba za Zorana ili Ivana - posto ste dobro upoznati sa temom vrlo bi me obradovalo, a vjerujem i mnoge druge citace da netko od vas napise pregledni rad za povijesni portal.
Jel moze?
Audaces fortuna iuvat!