Hrvatski povijesni forum je dio projekta Hrvatskog povijesnog portala.
Potpuni sadrzaj foruma je vidljiv registriranim clanovima.
Hrvatski povijesni portal

Author Topic: 17. April 1941 Kapitulacija vojske KJ  (Read 6126 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline kiseli1

  • Sr. Member
  • ****
  • Posts: 303
  • Zahvale: +25/-0
17. April 1941 Kapitulacija vojske KJ
« on: April 17, 2012, 00:08:02 »
Pošto je general Danilo Kalafatovic po svojim delegatima uspostavio vezu s komandom njemacke Druge armije, (koja se već nalazila u osvojenom Beogradu), on je opunomoćenim delegatima za pregovore i potpis “ugovora o primirju” dao konkretna uputstva, da se kod njemačke komande (kako je to opisao jedan od pregovarača, general Mihajlo Bodi) isposluje slijedeće:

“. 1. - da se neprijateljstva obustave odmah, a ne po potpisu primirja iz razloga, što su naše veze spore, te će proći još koji dan, dok se dobije ovlaštenje za potpis,
2.   — da zahtijevamo režim Francuske s tim, da zadržimo sto veću teritoriju u našoj vlasti,
3.   — da nam se dozvoli da držimo do potpisa mira izvesnu vojnu snagu za održavanje reda u zemlji, oko 40-50 hiljada ljudi...« (Dokument u Vojnohistorijskom arhivu JNA u Beogradu).”

General Kalafatović je iščekivao - kako se i odatle vidi - da će s Trećim Rajhom urediti aranžman, kao što je to učinio maršal Petain  za Francusku, no dogodilo se drukčije. Komandant njemačke Druge armije, general Maksimilijan Weichs, koji je kao Hitlerov opunomoćenik “pregovarao” s delegacijom Vrhovne komande Kraljevine Jugoslavije, odbio je uopće da o tome razgovara. On je jugoslavenskoj delegaciji izručio tekst njemačkog diktata za kapitulaciju, ostavio joj “pola sata roka”, da pregleda tekst kapitulacije s napomenom – “ako biste imali kakve tehničke izmjene”, kako je o tome izvijestio jedan od jugoslavenskih delegata pri tome, bivši ministar vanjskih poslova (u vladi Cvetković-Maček), Aleksandar Cincar-Marković (dokument je  u knjizi “Slom stare Jugoslavije”, F.Culinovic” )
Kapitulacioni akt, potpisan 17. aprila 1941. (u 21 sat) u Beogradu, izrazio je predaju cjelokupne_vojske Kraljevine Jugoslavije. Ovaj njemački diktat sadrži pored ostalog i slijedeće:

“Potpisivanjem ugovora o primirju jugoslavenska oružana sila ima da kapitulira bezuslovno i odvodi se u ratno zarobljeništvo ...
... Prema vojnicima, koji se poslije zaključenja primirja i izvršenog prikupljanja udalje iz svojih jedinica, primijenit će se smrtna kazna ...
... Vojnim licima je zabranjeno da napuste zemlju. Tko bude sudjelovao u borbi protiv sila Osovine, s njim će se postupiti kao sa franktirerom ...
... Sva uređenja i postrojenja vojne sile i privrede uračunavši i saobraćajna sredstva, imaju se predati neoštećena ...
Ugovor o primirju stupa na snagu 15 časova posle izvršenog potpisivanja, tj. 18.,aprila u 12 sati po njemačkom ljetnjem vremenu...« (Dokument u Vojnoistorijskom institutu JNA u Beogradu pod reg. br. 8/2-1, K 3).

Nije dakle ostvarena Kalafatovićeva kombinacija o “petenovskom” prepuštanju  jednog dijela Jugoslavije na upravu domaćim kolaboracionistima.To je dakle značilo, da time nisu ratne operacije Kraljevine Jugoslavije protiv sila Osovine prekinute, nego sasvim obustavljene. Nije se radilo o primirju, nego o prestanku ratovanja. Ovdje se dakle radi o kapitulaciji i to o  bezuvjetnoj kapitulaciji
S obzirom na to, da general Kalafatovic nije imao ovlastenje od vlade da potpise kapitulaciju, da jedini “pro-forma” predstavnik vlade je bio bivsi ministar Cincar-Markovic (koji nema ovlastenje da potpise bilo sta), i da je general  Kalafatovic u vrijeme potpisivanja vec bio zarobljenik, akt bezuvjetne kapitulacije bi pravno bio sporan.

ODREDBE O KAPITULACIJI JUGOSLAVIJE USVOJENE 17 APRILA 1941 GOD. OD NEMACKO-ITALIJANSKE ORUŽANE SILE I PRETSTAVNIKA JUGOSLAVIJE1


Prevod sa Nemačkog2
Beograd, 17.IV.1941.g. u 21 čas.

ODREDBE O IZVRŠENJU PRIMIRJA IZMEĐU NEMACKE I JUGOSLOVENSKE ORUŽANE SILE

1) Načelne odredbe:
Potpisivanjem ugovora o primirju Jugosloven.ska oružana sila ima da kapitulira bezuslovno i odvodi se u ratno zarobljeništvq. Komandanti jedinica javiće se u tom cilju bod najbližih nemačkih oficira.
2) Organizacija evakuacije zarobljenika:
Trupe se imaju prikupiti po jedinicama tamo gde se nalaze. Dok se ne izvrši predaja, Jugoslovenski oficiri odgovorni su u punom smislu za disciplinu i red i zato ostaju kod svojih jedinica.
Prema vojnicima koji se posle zaključenog primirja i izvršenog prikupljanja udalje iz svojih jedinica prime-niće se smrtna kazna. 3) Predaja oružja i celokupnog ratnog materijala: (Odredbe *     o ratnom materijalu, vidi u pojedinačnom prilogu):
Oružje i ratni  materijal   ostaju  načelno bod odnosnih jedinica,1. Ove će ga predati tek kada to bude naređeno od određenih organa nemačke oružane sile. 4) Izveštaji:
Do 25. aprila 1941 godine ima da se podnese izve-štaj po sledećim tač kama:
a)   Na bojim mestima se nalaze pojedine prikupljene jedinice?
b)   Gde se nalaze artiljeriska, automobilsba, inten-dantsba i -ostala slagališta?

1   Prepis originala (koji se nalazio kod generala Kalafatovića, zaveden u komandi pozadine operativne vojske Jugoslavije pod O. Br. 105 od 19 aprila 1941 god.) nalazi se u arhivi Vojnoistoriskog instituta (k. 3, br. reg. 8/2—1).
2   Prevod je izvršen sa nemač kog priloga: 4a.
 
v) Gde su postavljena minska polja? g) Gde su izvršene pripreme za rušenje mostova l ostalih objekata?
5)   Bežične i žične veze:
Sva sretstva za vezu imaju se upotrebljavati isključivo samo za »provođenje uslova o primirju. Radi kontrole bežičnog saobraćaj a ima da se dostave na znanje frekvence i talasne dužine,. Dozvoljava se samo predavanje otvorenih depeša.
6)   Ishrana i oprema:
Dok se ne izvrši predaja, staraće se o ishrani Jugoslavenska Vrhovna komanda. Poljske kuhinje i trupne komore ostaju načelno kod svojih jedinica i one će ih povesti sa sobom i posle izvršene predaje. Sem toga, svi vojnici ima da ponesu sa sobom propisnu opremu (šinjele, ćebad, pribor za jelo). Ishrana, podrazumevajući i hranu za stoku, ima da se obezbedi za 6 dana u koliko je moguće.
7)   Predaja konja i tovarne stoke:
Konji i lovama stoka ima se takođe prikupiti po jedinicama, u koliko se ne budu upotrebili za zapregu poljskih kuhinja i trupnih komora.
8)   Sanitetske mere:
Jugoslavenska Vrhovna komanda odgovorna je za sve mere u sanitetskom smislu. Naročito kod svih jedinica ima da ostanu pripadajući sanitetski oficiri i sanitetska osoblje. Ima da se izvesti gde se nalaze mesta bolnica i zavoj išta,.
9)   Dunavska rečna flotila ima da se prikupi u Zemunskom pristaništu do 25. aprila 1941 godine.

10)   Oslobođenje zarobljenika i interniranih lica:
Svi nemački, dtalijanski i mađarski zarobljenici i internirani ima da se puste odmah na slobodu.
11)   Predaja akata:
Sva nedostajuća akta u presedništvu vlade, ministarstvu spoljnih poslova i ministarstvu vojske imaju se predati najdocnije u roku od 3 dana. Mesta na čuvanju ima da se saopšte. Za potpunu i neoštećenu predaju ovih aikata garantuje se.
12)   Žandarmerija i policija:
Organi žandarmerije i policije, koji su morali da napuste svoja mirnodopska mesta sa otstupajućim trupama, imaju se smesta uputiti na svoju redovnu dužnost.
 
U svojim mirnodopskim mestima moraju se odmah javiti nemačkim posadnim trupama. Za povratak, koji se ima izvršiti bez oružja, mogu se kod ostojanja većeg od dnevnog marša upotrebiti motorna vozila,. Ova moraju biti obeležena belim zastavama, a vozari moraju biti snabdeveni putnim ispravama.
13)   Predaja kopnenih i obalskih utvrđenja:
Sva kopnena i obalska utvrđenja imaju se predati sa oružjem, municijom, materijalom i planovima, kao god i postrojenjima svake vrste.
14)   Odmetništvo:
Vojnim licima je zabranjeno da napuste zemlju. Ko bude učestvovao u borbi protiv sila osovine, sa njim će se postupiti kao sa franktireroni.
Dalje je zabranjeno brodove, oružje, opremu i vaz-duhoplove odnositi u neprijateljsko ili neutralno ino-stranstvo.
15)   Jugoslovenska mornarica:
Ratna mornarica ostaje u svojim lukama. Minska i obalska zaprečavanja imaju se naznačiti. Odbranbena postrojenja ratne mornarice imaju se predati. Izlaženje trgovačkih brodova je zabranjeno. Brodovi koji se nalaze u vožnji imaju se pozvati natrag u jugoslovenske ili u luke siila osovine. Brod nosač aviona Zmaj ima se predati.
16)   Zabrana pole tanja vazduhoplova:
*   Vazduhoplovima je zabranjeno poletanj e. Svako po-
letanje smatraće se kao neprijateljski akt.
17)   Sva uređenja i postrojenja  vojne  sile i privrede uračunavši i saobraćajna sredstva imaju se predati neoštećena.
18)   Početak primirja:
Ugovor o primirju stupa na snagu 15 časova posle izvršenog potpisivanja t.j. 18 aprila u 12 časova po ne-mačkom letnjem vremenu. Pokreti nemačkih trupa ovim se ne prekidaju. Pri ponovnom pružanju otpora ovaj ugovor stupa van snage-i borbena dejstva nemačke vojne sile biće ponova obnovljena najvećom žestinom. Potpisano 17 aprila 1941 g. u 21 čas. Po zapovesti Vrhovnog komandanta
nemačke vojske                                              Po zapovesti Jugoslovenske
Arm. general Fon Vajhs s.r.                              oružane sile
                                                       Al. Cincar Marko-vić s.r,. Đeneral Radivoje Janković s.r.

El Bahattee

  • Guest
Re: 17. April 1941 Kapitulacija vojske KJ
« Reply #1 on: April 24, 2012, 14:56:58 »
Nitko nije htjeo ginuti za državu koja nema povijesne temelje,to može biti jedan razlog brzog raspada,potlačeni u Kraljevini SHS su Njemce dočekali kao osloboditelje,slično kao i Ukrajinci kad su Njemci došli do Kijeva,samo što je tada Gorring rekao da neće hraniti još jedan Slavenski narod,mada su Nacistima trebali saveznici na Balkanu jer za Europu je Balkan uvijek bio bure baruta.Čak i Staljin nije bio pripremljen 1941 za rat sa Hitlerom kamoli SHS sa toliko unutrašnjih pitanja kao "banovina Hrvatska"raspad bih bio očigledan,na kraju zna se kako je završila Kraljevska vojska i na kojoj strani..